Skal fordele 960.000 kroner i utviklingsmidler

Region Vestviken skal ha regionrådsmøte onsdag 11. mai. Der skal regionale utviklingsmidler for nesten én million kroner deles ut.

 

Region Vestviken, som består av Lier, Hurum og Røyken kommuner, skal ha rådsmøte onsdag 11. mai på Haugestad i Lier.

Der skal medlemmene blant annet ta stilling til fordeling av regionale utviklingsmidler for 2016.

Disse midlene har dette året ikke vært lyst ut fordi regionrådet ønsker å satse på få, men kraftfulle prosjekter.

 

Prioriterte temaer for 2016 er:

  • Næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon
  • Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutviklingStøtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av prosjektets totalkostnad, og tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner – og være tidsavgrenset.I 2016 har regionrådet til sammen 960.000 kroner til fordeling.Etter en gjennomgang av søknadene har en innstilt på å gi støtte til følgende to prosjekter:Mat fra Vestviken.  
  • Sakspapirene til møtet i Region Vestviken finner du her: http://innsyn.royken.kommune.no/motedag?offmoteid=28202
  • Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådets møte den 5. oktober eller den 30. november om fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling oversendes Fylkesutvalget for endelig behandling.
  • Gründerbyen Slemmestad Brygge AS. Dette er et helhetlig og integrert prosjekt hvor målet er å skape flere arbeidsplasser og aktivitet i Region Vestviken gjennom å utvikle en klynge for innovasjon, start-ups og gründerskap. Klyngen har fokus på teknologi og kunnskapsintensive næringer med base i Slemmestad og aktivitet i hele regionen. Administrasjonen innstiller på at dette prosjektet støttes med 560.000 kroner i regionale utviklingsmidler.
  • Formålet er å etablere en forretningsmodell for etablering av et produsenteiet matnettverk i Region Vestviken. Prosjektet er løftet frem fra de tre næringsrådene, og administrasjonen mener at dette prosjektet er positivt for å utvikle landbruksnæringene i de tre kommunene. Derfor innstiller administrasjonen på at dette prosjektet får 400.000 kroner i støtte.