Vedtekter

Regionrådet Hurum, Lier og Røyken

§ 1 Formål

Regionrådet består av kommunene i Hurum, Røyken og Lier.

Regionrådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27. Røyken kommune er vertskommune for samarbeidet.

Regionrådet skal utvikle regionen gjennom større grad av forpliktende samarbeid.

Regionrådet skal være en uformell møteplass mellom kommunene som styrker den regionale identiteten og den personlige kontakten mellom sentrale aktører.

Regionrådet skal være kommunenes felles ansikt utad i saker der dette er naturlig. Regionrådet skal utarbeide forslag til strategier for utvikling av regionen.

Regionrådet skal være aktiv pådriver ovenfor regionale og statlige organer for å få til bedre samferdselsløsninger i regionen.

Regionrådet skal samordne eksisterende og stimulere etablering av nye institusjoner som fremmer en ønsket utvikling i regionen uavhengig av om de er i privat eller offentlig regi . Herunder skal Regionrådet arbeide for å øke næringsetableringer i regionen.

Regionrådet skal arbeide for a samordne og rasjonalisere den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen. Regionrådet skal være en arena for koordinering av kommunale eierinteresser.

§2 Medlemskap

Medlemmer i Regionrådet er kommunene som er nevnt i § 1.

Utmelding kan skje med 6 måneders skriftlig varsel til Regionrådet. Utmelding må skje i 1. halvår, slik at uttreden kan skje senest fra årsskiftet påfølgende år. Nye kommuner kan tas opp som medlemmer av Regionrådet med 2/3-flertall i Regionrådet.

§3 Regionrådet

Regionrådet er sammensatt av medlemskommunenes ordførere, varaordførere og leder for det største opposisjonspartiet i kommunestyrene. I forhold til kommunelovens § 27 er rådet styre.

Rådmennene (personlig eller stedfortreder) møter med tale- og forslagsrett. Leder av sekretariatet møter med tale- og forslagsrett.

Regionrådet er vedtaksført når alle kommuner er representert på politisk nivå. Regionrådet blir vanligvis innkalt 7 dager for møtedato. Regionrådet har i hovedsak ett møte annenhver måned. Det skal settes opp møteplan for ett år av gangen .

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal drøftes av formannskapene i kommunene og legges frem til endelig behandling i kommunestyrene.

Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunestyrene til endelig behandling.

På Regionrådets møte i juni maned hvert år skal det legges frem forslag til budsjett og virksomhetsplan for neste år.

På Regionrådets første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjoner.

Valgperioden for leder og nestleder er to år. Ved valg av leder og nestleder skal Regionrådet over tid søke årullere funksjonene så alle kommunene har hatt hver oppgave for en kommune på ny får samme oppgave. Rullering av funksjonene skal også søke å imøtekomme en rimelig partipolitisk utjevning, både i den sittende ledergruppen og derved også over tid.

Regionrådets valgkomite består av to ordførere fra rådet. Komiteen fremmer forslag på kandidater som leder og nestleder i Regionrådet. Komiteen velges for valgperioder pa fire år. Valgperioden går fra et kommunevalg til neste kommunevalg.

Regionrådets vedtektskomite er sammenfallende med rådets valgkomite . Komiteen fremmer forslag til endringer av vedtektene. Se forøvrig § 8.

§ 4 Rådmannsgruppen

Regionrådets rådmannsgruppe består av rådmennene (eller deres stedfortredere) i regionkommunene. Gruppen behandler sakene som skal opp i Regionrådet for regionrådsmøtene. Gruppen velger selv sin leder og nestleder. Valgperiodene følger Regionrådets valgperioder.

§ 5 Årskonferanse

Det arrangeres en årlig konferanse hvor kommunenes formannskap deltar. Andre sentrale regionale aktører som Fylkeskommunen, Fylkesmannen, næringslivet, kulturlivet, media og idretten kan også være representert på årskonferansen – alt etter hva som er på dagsorden (sakskartet). Årskonferansens hovedhensikt er å utvikle regionale målsettinger og strategier. Årskonferansen avholdes i løpet av 2. kvartal.

§ 6 Sekretariat

Regionrådet skal etablere et eget sekretariat. Regionrådet kan ved spesielle behov be om bistand fra medlemskommunene i forhold til sekretariatet sine oppgaver.

Sekretariatet skal sørge for å holde kommunene og regionrådsmedlemmene orienterte om virksomheten i regionrådet, tilrettelegge for regionrådets møter og årskonferansen samt følge opp vedtak.

§ 7 Økonomi

Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møtereise, diett mv. i forbindelse med regionrådsmøtene og tilstøtende arbeid.

Medlemskommunene betaler en årlig kontingent. Denne skal dekke sekretariatsfunksjonen og Regionrådets øvrige 1øpende driftsutgifter. Finansiering av prosjekter gjøres av de kommuner som deltar i prosjektene . Kontingenten skal være et kronebeløp pr. innbygger.

Regionrådet har ikke mulighet til å ta opp lån i egen regi uten særskilt godkjenning i medlemskommunene. Rådet fastsetter hvordan regnskapet skal revideres.

§ 8 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal gjøres av rådet med 2/3 flertall. Rådsmøtet som endrer vedtektene skal innkalles minst 4 uker på forhånd . Alle kommuner skal være representert på politisk nivå på et slikt møte. Endrede vedtekter skal deretter godkjennes i medlemskommunenes kommunestyrer for de implementeres.

§ 9 Oppløsning

Regionrådet kan oppløses med 2/3 flertall. Regionrådet skal kalles sammen med en frist på 6 måneder. Alle kommuner skal være representert på politisk nivå på et slikt møte.