Høring – Idéfaserapport Vestre Viken – Merknad fra Region Vestviken

Region Vestviken har gitt følgende merknad til Vestre Viken Helseforetaks ìdèfaserapport:

 

1)      Det er tvingende nødvendig å raskt bygge nytt sykehus i Drammensområdet. Den fremlagte rapport gir etter region Vestvikens oppfatning  et godt beslutningsunderlag og regionen ber styret om å fatte nødvendige vedtak for å sikre en raskest mulig realisering av nytt sykehus.

 

2)      Region Vestviken betrakter området øst for Drammen som beste lokasjon for et nytt sykehus.

 

3)      Det må verifiseres at ingen tilbud, verken innen somatikk eller psykiatri, trappes ned før tilbud til de samme pasientgrupper er bygget opp i kommunene. Samtidig må lokalisering av psykiatritilbudet løses samtidig med somatikken slik idéfaserapporten legger opp til.