Region Vestviken

Omklassifisering av RV 23 – Styremøte i Haukelivegen AS den 17. mars

Medlem av Region Vestviken og ordfører i Lier kommune, Helene Justad (H), ble bedt om av regionrådet å ta opp på neste møte i Haukelivegen AS omklassifisering av RV 23.

Følgende vedtak ble fattet av styret under møtet den 17. mars:

Sak 03/14. RV23. Prosess med omklassifisering.

Saka er tatt opp av Region Vestviken, dvs. kommunane Hurum, Røyken og Lier samt Buskerud fylkeskommune. I tråd med tidlegare drøfting ber dei om at saka nå blir tatt opp med mål om at E134 blir forlenga med RV23 fram til E6. Styret drøfta saka og gjorde følgjande vedtak:

  1. Styret for E134 Haukelivegen AS går inn for å omklassifisere RV23 til E134, som tidlegare vedtatt.
  2. Gjennomføring av omklassifisering må tilpassast oppgradering av strekninga Dagslett‐Linnes‐E18.
  3. E134 Haukelivegen AS tar initiativ til å starte prosessen med omklassifisering. Det vil vere naturleg at tidspunkt og form på det første initiativet blir i samarbeid med Region Vestviken, der også Buskerud FK er representert, og at målet er å avklare relevante forhold rundt ei slik sak.

Konseptvalgutredning

I Regionrådets møte den 10. februar orienterte ordfører Monica Vee Bratlie (H, Hurum) om seneste nytt angående Samferdselsdepartementets bestilling av en konseptvalgutredning (KVU) av Oslofjorden. Utredningen skal være ferdig i løpet av sommeren 2014. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Regionrådet ba hvert enkelt medlemskommune legge frem saken til sitt kommunestyret som orienteringssak.

Prosjektet utreder fire konsepter for kryssing av Oslofjorden:

  1. Ny fast forbindelse over Hurumlandet.
  2. Forbedret ferjetilbud.
  3. Bru eller tunnel mellom Moss og Horten.
  4. Bru for RV23 over Oslofjorden.

For mer informasjon se Statens vegvesen sine nettsider: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing

Omklassifisering av Rv23 til E134

Under forrige møte i Region Vestviken den 10. februar 2014 ble rådets medlemmer enige om at man skulle undersøke med Haukelivegen AS om hvordan de kan bidra i arbeidet med å omklassifisere Rv23 til en del av E134. En av grunnene til at regionrådet nettopp gikk inn som deltagere i Haukelivegen AS var et samlet ønske om å arbeide for denne omklassifiseringen.

Ordfører Helene Justad (H, Lier) har på vegne av regionrådet bedt Haukelivegen AS om å ta opp sak omklassifisering av Rv23 i deres neste styremøte den 17. mars 2014 .

Regionrådet mener at grunnet all trafikken på Rv 23 til Østfold eller Sverige/kontinentet burde den ha status europaveg i stedet for riksveg. Regionrådet istemmer Haukelivegen AS’ merknader om at når prosjektet Dagslett -– Linnes på RV23 er gjennomført, bør vegen endre vegnummer til E134 fram til E6 ved Vinterbro.

Region Vestviken jobber også opp mot vegmyndighetene i denne saken.

Regionale utviklingsmidler 2014 – Buskerud

Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken har midler til rådighet som kan brukes til finansiering av utviklingsprosjekter i Buskerud.

Region Vestviken og Buskerud fylkeskommune samarbeider om strategisk utvikling av regionen. I denne forbindelse lyses det midler til utviklingsprosjekter i Region Vestviken i 2014. Prosjektene skal være i kommunene Hurum, Lier og Røyken. Ved vurderingen av hvilke prosjekter som skal gjennomføres vil det bli lagt vekt på at prosjektene har et innhold som bygger opp om satsingsområdene i Regional planstrategi for Buskerud.

I 2014 vil vi prioritere søknader som er spisset mot entreprenørskap og innovasjon, men også tiltak innen kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling vil vurderes. Tiltakene må i utgangspunktet ha effekter utover en kommune. Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller –støtte dekkes ikke. Tiltak kan støttes med maksimalt 50 % andel av tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Det er fylkesutvalget som etter innstilling fra regionrådet som vedtar den endelige tildelingen av midler. Dersom det er midler i igjen etter første søknadsrunde vil søknader deretter behandles fortløpende.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt for Region Vestviken Eva Lill Kvisle, telefon 32 80 87 23 – eller Region Vestviken ved adm.leder Jan Erik Lindøe, fortrinnsvis på e-post til jan.erik.lindoe@rkn.no – evt mob 91102429.

Søknadsfrist er 17. mars 2014. Søknader må registreres elektronisk i / legges inn via / regionalforvaltning.no – her er lenke direkte til tilskuddsordningen

Velkommen til Samferdselskonferanse

Hurum rådhus, 15. november 2013

Hurum kommune i samarbeid med region Vestviken er glad og stolt over å kunne invitere til konferansen «Broen3» som har som fokus; – hvordan knytte øst og vest sammen ved en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4. Med «Broen 3» vil Norge få en framtidsrettet forbindelse øst vest både med vei og jernbane knyttet til Europa.

broen 3
Skisse – Broen 3

Konferansen vil sette lys på hvordan en slik løsning kan utvikle hele regionen i tillegg til å avlaste veinettet inn og ut av Oslo. I Norden er Øresundsregionen et godt eksempel på hvordan en bro kan bidra til å løfte en hel region. Sentrale Østlandsområdet står overfor store utfordringer når det gjelder innflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Hurumlandet ligger midt i området og en bro plassert sentralt på Hurum vil gi mange muligheter for hele regionen ved at det blir lett å bevege seg mellom øst og vest.

Vi har et spennende program fra kl 09.30. Sentrale politikere vil delta, vi vil få innspill fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås ved Ola Bettum som vil tegne opp et fremtidsbilde for hele regionen når det gjelder kommunikasjon.

Universitetslektor Aage Radmann fra Malmø Høgskole vil vise oss hvordan Øresundsregionen har utviklet seg – og hvorfor. Transportnæringen vil si litt om hvorfor bro er viktig, nå! Statens Vegvesen vil orientere om de ulike alternativene som nå diskuteres i den utredningen de har satt i gang.

Dagen avsluttes med en frisk paneldebatt hvor både fag og politikk vil komme til orde.

Vi har en ambisjon om å være med på å påvirke fremtiden til Hurum og region Vestviken, og tror denne konferansen vil være med på å gi et godt bilde av hvilke muligheter som åpner seg ved en bro. Dette er et interessant tema og vi tror mange vil melde seg på – derfor førstemann til mølla!