Lene Solsrud

Sekretær for Region Vestviken.

Seminar om plussbyen Slemmestad – Framtidens transportløsninger er utslippsfrie

Onsdag 9. november kl. 12 til 17 kan du delta på gratis seminar i Sekkefabrikken (Vaterlandsveien, Slemmestad). Tema er framtidens transportløsninger og Plussbyen Slemmestad. Påmelding til arvev@pinn.no. Programmet finner du her: plussby-seminar_program

I Røyken er det store ambisjoner om å skape Plussbyen Slemmestad. Målet er å lage et bysentrum som produserer mer energi enn det forbruker, og som legger til rette for utstrakt bruk av smarte løsninger. Transport er en sentral del av dette regnestykket.

Framtidens transportløsninger presenteres:

Politikere og beslutningstakere tar utfordringen

 • Ordfører Eva Norén Eriksen, Røyken kommune
 •  Hanne Lisa Matt, Buskerud Fylkeskommune
 • Torild Skovli, Asker kommune
 • NMBU/Vestlandsforsking

Skal fordele 960.000 kroner i utviklingsmidler

Region Vestviken skal ha regionrådsmøte onsdag 11. mai. Der skal regionale utviklingsmidler for nesten én million kroner deles ut.

 

Region Vestviken, som består av Lier, Hurum og Røyken kommuner, skal ha rådsmøte onsdag 11. mai på Haugestad i Lier.

Der skal medlemmene blant annet ta stilling til fordeling av regionale utviklingsmidler for 2016.

Disse midlene har dette året ikke vært lyst ut fordi regionrådet ønsker å satse på få, men kraftfulle prosjekter.

 

Prioriterte temaer for 2016 er:

 • Næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon
 • Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutviklingStøtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av prosjektets totalkostnad, og tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner – og være tidsavgrenset.I 2016 har regionrådet til sammen 960.000 kroner til fordeling.Etter en gjennomgang av søknadene har en innstilt på å gi støtte til følgende to prosjekter:Mat fra Vestviken.  
 • Sakspapirene til møtet i Region Vestviken finner du her: http://innsyn.royken.kommune.no/motedag?offmoteid=28202
 • Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådets møte den 5. oktober eller den 30. november om fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling oversendes Fylkesutvalget for endelig behandling.
 • Gründerbyen Slemmestad Brygge AS. Dette er et helhetlig og integrert prosjekt hvor målet er å skape flere arbeidsplasser og aktivitet i Region Vestviken gjennom å utvikle en klynge for innovasjon, start-ups og gründerskap. Klyngen har fokus på teknologi og kunnskapsintensive næringer med base i Slemmestad og aktivitet i hele regionen. Administrasjonen innstiller på at dette prosjektet støttes med 560.000 kroner i regionale utviklingsmidler.
 • Formålet er å etablere en forretningsmodell for etablering av et produsenteiet matnettverk i Region Vestviken. Prosjektet er løftet frem fra de tre næringsrådene, og administrasjonen mener at dette prosjektet er positivt for å utvikle landbruksnæringene i de tre kommunene. Derfor innstiller administrasjonen på at dette prosjektet får 400.000 kroner i støtte.

Kreative Slemmestad – Regionalt stedsutviklingsprosjekt

Kreative Slemmestad har vært et stedsutviklingsprosjekt som har hatt fokus på å skape arbeidsplasser og aktivitet i kulturnæringene i Slemmestad. I løpet av prosjektet har mer enn 20 bedrifter og enkeltpersoner etablert seg i Slemmestad. Samtidig har prosjektet hatt stort fokus på å skape aktivitet og legge til rette for stedsutvikling gjennom at Slemmestad er et sted hvor det skjer ting og at det skapes arbeidsplasser. Hele rapporten ser du her: KreativeSlemmestad_rapport

Utlysning av regionale utviklingsmidler i Region Vestviken

Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken samarbeider om strategisk utvikling av regionen. I denne forbindelse lyses det ut til sammen 1.150.000,- NOK til utviklingsprosjekter i 2015.

Prosjektene skal være i kommunene:

 • Hurum
 • Lier
 • Røyken

Det skal satses på få, men kraftfulle prosjekter. Prioriterte temaer for 2015 er:

 1. Næringsutvikling; entreprenørskap og innovasjon
 2. Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling

Støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalkostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner og være tidsavgrenset. Driftstiltak dekkes ikke.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt Eva Lill Kvisle tlf. 32 80 87 23 eller Region Vestviken ved Jan Erik Lindøe tlf. 911 02 429.

Søknader sendes elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/. Søknaden legges inn under støtteordning for Regionale utviklingsmidler 2015 – Region Vestviken

Søknadsfrist er 01. mars 2015.