Region Vestviken

Høring – Idéfaserapport Vestre Viken – Merknad fra Region Vestviken

Region Vestviken har gitt følgende merknad til Vestre Viken Helseforetaks ìdèfaserapport:

 

1)      Det er tvingende nødvendig å raskt bygge nytt sykehus i Drammensområdet. Den fremlagte rapport gir etter region Vestvikens oppfatning  et godt beslutningsunderlag og regionen ber styret om å fatte nødvendige vedtak for å sikre en raskest mulig realisering av nytt sykehus.

 

2)      Region Vestviken betrakter området øst for Drammen som beste lokasjon for et nytt sykehus.

 

3)      Det må verifiseres at ingen tilbud, verken innen somatikk eller psykiatri, trappes ned før tilbud til de samme pasientgrupper er bygget opp i kommunene. Samtidig må lokalisering av psykiatritilbudet løses samtidig med somatikken slik idéfaserapporten legger opp til.

 

 

Slemmestad 2020

Slemmestad_2020_logo

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen.

Slemmestad står foran en utvikling fra industrikultur til kulturindustri. Byen Slemmestad skal bygges på veksten i opplevelsesnæringene. Utviklingen skal være kunnskapsbasert og bygge på stedsutviklingsfaglige kriterier.

Vi vil begynne utviklingen av Slemmestad med å utvikle gode møteplasser, og legge til rette for vekst i de lokale kvalitetene, parallelt med at vi jobber for å få med de beste byplanleggerne i verden til å utforme byen Slemmestad. Dette er bakgrunnen for de tre delprosjektene:

  • Byen Slemmestad, stedsutviklingsfaglig fokus på planer, samarbeidspartnere og tiltak.
  • Kreative Slemmestad, kulturnæringer i fokus, herunder Sekkefabrikken og nytt geologisenter.
  •  Sjøliv i Slemmestad, med fokus på strandpark på Tåjefyllingen og tilgang til sjøen i pollen.

 

Utdypende informasjon finner du på Slemmestad2020.no

Grunnkurs i etablering av egen virksomhet

Hver måned tilbys gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs for deg som lurer på om du skal starte egen virksomhet eller har en veldig god forretningsidé. Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring, forretningsplan, selskapsformer, økonomistyring og rettigheter og plikter.

Etablererkurset arrangeres i lokalene til Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20 (ved rådhuset). Det er plass til 10 deltakere hver gang (førstemann til mølla prinsippet).

Les mer om etablererkurset på Røyken næringsråd sine nettsider

Sætre gård

Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gård allerede i vikingtiden. Sætre gård var en av gårdene som ble liggende øde under Svartedauden på midten av 1300-tallet, men den dukket opp igjen i et skatteregnskap på 1500-tallet.

I 1860 – årene overtok Anders Iversen gården etter en ugift onkel og tok navnet Sæthre. Gården har vært i familiens eie siden. På gårdens grunn lå tre dammer som Anders Sæthre benyttet til å sette i gang med isdrift. Gården stod på denne tiden for den største iseksporten i distriktet, og isen ble eksportert til flere europeiske land.

Anders Sæthre var ordfører i Hurum i to perioder i 1880–årene. Sønnen Hans, født i 1872, fulgte i farens fotspor og drev isforretning i tillegg til ordinært gårdsbruk.

saetre_gard

Hurum fikk i 1906 herredsgartner, og det resulterte i at hagebruk raskt utviklet seg som en attåtnæring for bøndene. Hagebruk, dyrking av frukt, bær og grønnsaker stod sentralt i driften av Sætre gård utover 1900 – tallet. I 1911 fikk Hans diplom med sølvmedalje for pakket frukt på utstilling i Kristiania. På den 4. nordiske havebruksutstilling i København i 1912 fikk Petra Sæthre, kona til Hans, «bravurmedalje for frugter og safter».

Hans Sæthre var med å stifte Hurum Landbruksforening i 1903 og ble dens første formann. Hans var ordfører i Hurum i tiden i tiden 1911–1916, og han fikk Kongens fortjenestemedalje i 1932.

Hovedbygningen på Sætre gård er bygget i flere etapper. Den eldste delen antas å være fra tidlig på 1800 – tallet. Badehuset nede ved sjøen er satt opp av Hans Sæthre i begynnelsen på 1900 – tallet. Ved hjelp av midler fra Kulturminnefondet og praktisk hjelp fra Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling, står det nå restaurert og nymalt som et landemerke for Sætre.

Gårdsdriften på Sætre gård opphørte i 1940 – årene. Da var Hans og Petra gått bort, og eiendommen ble delt mellom deres to døtre.

I 2013 har Bodil Riisberg overført Sætre gård til en nyopprettet, ideell stiftelse med formålet å holde gården ved like og bruke den til kulturelle formål.

Les mer på Sætre gård sine hjemmesider